من اگر کاندید می شدم …

من اگر کاندید می شدم چه اتفاقی می افتاد ؟ اما کاندید نشدم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد اتفاق وقتی می افتد که اتفاق افتاده باشد ! من اگر کاندید می شدم آیا شورای نگهبان صلاحیت مرا تائید می کرد ؟ خوب , معلوم است که شورای نگهبان مرا رد صلاحیت می کرد و هیچ اتفاقی نمی افتاد اما اگر شورای نگهبان مرا تائید صلاحیت می کرد باز هم هیچ اتفاقی نمی افتاد ؟ اتفاق افتاده بود اتفاقی که خوب ( خب ) , اتفاقی بود و من می شدم کاندید ریاست جمهوری … اما من که کاندید نشده ام و هیچ کس صلاحیت مرا تائید نکرده است و حتی… Read More

Continue Reading