با دوستان عزیزم …

دوست یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه ، دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سو تعبیری نمیشه ، دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه ، دوست یعنی وقت اضافه یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه ، دوست یعنی تنهایی هایم را بسپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش… دوست یعنی یه راه دو طرفه ، یه قدم من یه قدم تو اما بدون شمارش و حساب و کتاب ، دوست یعنی من… Read More

Continue Reading