سال۲۰۱۲ هم گذشت

ننویسندگی : سال ۲۰۱۲ گذشت سال ها پشت سر هم سپری می شود آیا انسان به آرمان های خود دست خواهد یافت ؟ آیا مدینه ی فاضله ای در افق های دور دست دیده می شود ؟ من به وحدت انسان ها می اندیشم . به وحدت نژادی , که انسان ها از هر نژادی که هستند با هم برابر و یکی باشند و رنگ و پوست باعث برتری نشود . به وحدت زبانی , که انسان ها با پاسداری از زبان مادری خود , به یک زبان واحد برسند . و فرهنگ گفتگو کردن را یاد بگیرند . به وحدت جنسی , که هیچ تفاوتی میان زن و مرد… Read More

Continue Reading

سنگ اول

سنگ اول : بازنویسی من ازقسمتی از باب هشتم انجیل یوحنا سال ۱۳۵۳٫ تهران به دوستان و همه مسیحیان جهان در روز میلاد عیسی ناصری بشارت دهنده ی عشق و دوست داشتن اما , عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به هیکل در آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند , نشسته , ایشان را تعلیم بداد . که ناگاه , کاتبان و فریسیان , زنی را که در زنا گرفته شده بود , پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته , به او گفتند : ” این زن , در حین عمل زنا گرفته شده است موسی در تورات به ما حکم کرده… Read More

Continue Reading