پس و پیش برجام

  یکم :   در ” پیشابرجام “ در ” برجام “ و حتی در ” پسابرجام “ کفش های گم شده ی من , هیچگاه پیدا نشد انگار دزد آمده است !   دوم :   در ” پسابرجام “ همانقدر ابرها باریدند که در ” برجام “ که در ” پیشابرجام “ ببار ای ابر لیوان من خالی مانده است !   سوم :   آن بغض , که در ” پیشابرجام “ گلوی مرا چنگ می زد در ” برجام “ هنوز فشار می آورد در ” پسابرجام “ دارد مرا خفه می کند این چشم ها کی می خواهند دیگر نبارند !؟   چهارم :  … Read More

Continue Reading