من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.

Monthly Archives: دی ۱۳۹۵

بر روی یخ نوشتیم !

وسیمان
لەسەر بەفر
”ئازادی”
بوو بە ئاو
بوو بە لافاو
ئێمەشی برد …

ترجمه کوردی :
محمد امیر

94 (2)